Thông báo giao dịch cổ phiếu Ông Bùi Đại Phong

Ngày 01/10/2019 Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu.

1/ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn