Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

Ngày 23/05/2019 công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo gửi Quý cổ đông của Công ty về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn