Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Kiên -thành viên HĐQT – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

1/ Kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Kiên(tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn