Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong và Ông Nguyễn Ngọc Kiên

Ngày 19/8/2019 Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên Hội đồng Quản trị, trưởng phòng Kỹ thuật Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

1/ Kết quả giao dịch của Ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

2/ Kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Kiên (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn