Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong

Ngày 15/10/2019 Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

1/ Kết quả giao dịch của Ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn