Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Ngày 20/11/2017 công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐH ĐCĐ bất thường năm 2017 (Nội dung tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn