Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 15/05/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Nội dung thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1/ Thông báo mời họp (tải tại đây)

2/ Giấy mời họp (tải tại đây)

3/ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

6/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm (tải tại đây)

7/ Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)

8/ Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tải tại đây)

9/ Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tải tại đây)

10/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tải tại đây)

11/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (tải tại đây)

12/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 (tải tại đây)

13/ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2017 ( tải tại đây)

14/ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (tải tại đây)

15/ Tờ trình Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận SXKD năm 2018 (tải tại đây)

16/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (tải tại đây)

17/ Mẫu phiếu biểu quyết năm 2018 (tải tại đây)