Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 08/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn