Nghị quyết và thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020

Ngày 13/5/2021, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết và thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020

1/ Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020 (tải tại đây)

2/ Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 (tải tại đây) ;danh sách cổ đông đính kèm thông báo (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn