Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần riêng lẻ

Ngày 14/03/2018 tại công văn số 106TB/CT-HCTC Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần riêng lẻ

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn