Thông báo về việc hủy công ty đại chúng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từu Liêm, Hà Nội

Mã chứng khoán: GGS

Điện thoại: 0243.763.0895

Căn cứ nội dung Công văn số 3562/UBCK-GSĐC ngày 28/5/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v: Hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội kể từ ngày 13/5/2020.

Nay Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo để Quý cổ đông được biết.

Nội dung thông báo (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn