Chương trình Tặng bê Huyện Mỹ Đức của Công ty

Ngày 14 tháng 01 năm 2015 Công ty tổ chức tặng bê cho Huyện Mỹ Đức.
DSC01494

DSC01493

DSC01491

DSC01490

DSC01489

DSC01484
Công ty đã phối hợp với cán bộ huyện Mỹ Đức trao tặng bê cho các hộ nghèo trong huyện.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn