Quy chế bán đấu giá hệ thống dây chuyền Nhà máy sữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016

 

 

 

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

Hệ thống dây chuyền Nhà máy sữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

 

  Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội ban hành Quy chế phiên đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế bán đấu giá và các quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản. Quy chế cuộc bán đấu giá gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản bán đấu giá.

– Tài sản bán đấu giá là: Dây truyền chế biến, đóng gói sữa tươi tiệt trùng

(Hồ sơ tài sản kèm theo quy chế này)

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá:

Giá khởi điểm bán đấu giá:1.960.000.000 đồng.(Một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng)

Bước giá: 10.000.000đồng. (Mười triệu đồng chẵn)

Điều 3. Phí hồ sơ

– Lệ phí mua hồ sơ: 300.000 đồng /bộ.

– Lệ phí mua hồ sơ đấu giá trong mọi trường hợp không hoàn trả lại.

Điều 4. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá.

– Số tiền:200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

– Số tiền đặt trước được nộp tại: Phòng Tài vụ Công ty CP Giống gia súc Hà Nội từ khi mua hồ sơ đếntrước 01 ngày mở phiên đấu giá.

– Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế sẽ được Công ty CP Giống gia súc Hà Nội trả lại chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá.

Điều 5. Nguyên tắc bán đấu giá, điều kiện mở phiên đấu giá và phương thức bán đấu giá:

 1. Nguyên tắc bán đấu giá

– Việc bán đấu giá được thực hiện công khai, bình đẳng giữa những người tham gia đấu giá

– Đơn vị tổ chức, đơn vị thực hiện đấu giá và người tham gia đấu giá phải tuân thủ chấp hành thực hiện đúng các trình tự thủ tục quy định của pháp luật và Quy chế này.

– Phiên bán đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng,công bố công khai giá muangay sau khi mở phiên đấu giá.

 1. Điều kiện mở phiên đấu giá:

– Tài sản đấu giá phải có số người tham gia đấu giá tối thiểu là 02 người

– Nếu sau 03 lần mở phiên đấu giá, số lượng người tham gia 01 người mà giá bỏ đúng hoặc cao hơn giá sàn, hội đồng đấu giá sẽ quyết định tổ chức bán theo thỏa thuận.

 1. Phương thức đấu giá:

– Toàn bộ các tài sản trên được đưa ra đấu giá 01 vòng.

– Kết quả của người tham gia đấu giá được sắp xếp theo giá  bỏ từ cao xuống thấp, thứ tự từ 01, 02, 03 … đến hết số người tham gia.

– Việc xác định người trúng giá theo nguyên tắc người trả giá cao nhất.

Điều 6. Thời gian và địa điểm bán, nộp hồ sơ, thời gian khảo sát tài sản bán đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá.

 1. Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ:

– Ngày 17 /11/2016 cho đến hết ngày 25/11/2016.(Trong giờ hành chính, riêng thứ 7: 8h – 12h)

– Địa điểm bán hồ sơ tại: Phòng Tài vụ Công ty CP Giống gia súc Hà Nội, tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 1. Thời gian đi khảo sát tài sản:

– Sau khi mua hồ sơ cho đến trước 01 ngày mở phiên đấu giá. Địa điểm tại Trung tâm đào tạo – Công ty CP Giống gia súc Hà Nội, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. (Trong giờ hành chính)

 1. Thời gian dự kiến phiên đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 đến 10h00 ngày 26/11/2016
 2. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội,tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá.

a/ Người tham gia đấu giá: là cá nhân hoặc tổ chức thỏa mãn các điều kiện sau:

– Đối với tổ chức: Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật).

– Trường hợp các tổ chức cùng đăng ký tham gia đấu giá thì phải thỏa mãn các điều kiện sau: độc lập về tài chính, không cùng một Tổng Công ty hoặc Công ty mẹ và Công ty con; trường hợp doanh nghiệp liên doanh tham gia đấu giá thì các bên góp vốn trong liên doanh không được tham gia đấu giá.

– Đối với cá nhân: Là người có tên trong đơn tham dự đấu giá chính thức, cá nhân đăng ký tham gia phiên đấu giá phải là người trực tiếp tham giaphiên đấu giá (Nếu người khác thay thế sau khi đã nộp đơn thì phải có giấy ủy quyền được địa phương xác nhận).

b/ Các trường hợp không được tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình theo quy định của pháp luật.

– Các cá nhân thuộc tổ chức bán tài sản hoặc được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản tham gia thực hiện đấu giá, cha, mẹ, chồng, con, anh, chị em ruột của người đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá.

 1. Quyền:

– Được cung cấp đầy đủ thông tin và đi kiểm tra khảo sát tài sản đấu giá.

– Được tham dự phiên đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của quy chế đấu giá.

– Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

– Được trả lại tiền đặt trước chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng giá và không vi phạm quy chế đấu giá.

 1. Nghĩa vụ:

– Mua hồ sơ và đăng ký tham dự phiên đấu giá đúng thời gian quy định (phí mua hồ sơ không được trả lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào).

– Nộp hồ sơ để tham gia đấu giá tài sản, phí đấu giá và khoản tiền đặt trước (bảo lãnh) đấu giá theo quy định.

– Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham gia phiên đấu giá theo thông báo của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá được (như: do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá) phải báo ngay cho Công ty biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc.

– Chấp hành đầy đủ các qui định của Quy chế này, Nội quy phiên đấu giá và các qui định của pháp luật có liên quan.

– Khi đến tham gia phiên đấu giá, phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu, phiếu đấu giá.Không được sử dụng chất kích thích; Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ.

– Trường hợp trúng đấu giá phải nộp tiền sau 01 ngày trúng đấu giá theo kết quả đấu giá được phê duyệt của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội.

Điều 9. Hồ sơ tham dự đấu giá

Hồ sơ mời tham dự đấu giá gồm:

– Quy chế đấu giá và hồ sơ giới thiệu tài sản.

– Mẫu đơn đăng ký tham giađấu giá.

Điều 10. Phiếu đấu giá

 1. Phiếu đấu giá: Phiếu đấu giá (theo mẫu) do bên mời đấu giá phát hành. Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và giá dự đấu giá bằng số và bằng chữ vào phiếu đấu giá.
 2. Phiếu đấu giá hợp lệ là phiếu do bên mời đấu giá phát hành và được ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với hồ sơ xác định điều kiện người tham gia đấu giá. Số tiền bỏ giá phải đúng bước giá quy định và lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm được duyệt, số tiền được ghi bằng chữ và bằng số trong phiếu đấu giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch sẽ bị coi là không hợp lệ.

Điều 11. Xác định người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và lựa chọn tài sản

 1. Việc xét giá được tiến hành công khai tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ. Kết quả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp với sự kiểm tra và chứng kiến của các thành phần Hội đồng và người tham gia đấu giá.
 2. Người trúng đấu giá là Người có giá trả hợp lệ có giá cao nhất. Trong thời gian quy định người trúng giá từ chối không nhận quyền đấu trúng giá thì người bỏ giá cao kế tiếp sẽ trúng thầu.
 3. Trường hợp nếu có nhiều người tham gia đấu giá bỏ giá bằng nhau thì tổ chức cho những người đó thương thảo riêng với ban tổ chức đấu giá, nếu vẫn không có kết quả thì bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.
 4. Trường hợp nếu có nhiều người tham gia đấu giá bỏ giá bằng nhau (cùng trả bằng giá khởi điểm) thì tổ chức cho những người đó bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá trong trường hợp này là bằng giá khởi điểm cộng thêm 01 bước giá.
 5. Danh sách người tham gia đấu giá trúng giá tài sản cụ thể được lập cùng biên bản xét đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên. 
 6. Mỗi hồ sơ và phiếu đăng ký tham gia đấu giá chỉ được 01 phiếu đấu giá.

Điều 12. Vi phạm quy chế đấu giá và biện pháp xử lý trực tiếp.

 1. Những hành vi sau đây bị coi là vi phạm quy chế đấu giá và bị xử lý tịch thu khoản tiền đặt cọc đồng thời bị loại khỏi danh sách tham dự đấu giá:
 2. Người tham gia đấu giá có đủ tư cách nhưng không có mặt tại buổi mở phiên đấu giá và không có lý do chính đáng hoặc có mặt tại phiên đấu giá nhưng không nộp phiếu đấu giá coi như không tham gia phiên đấu giá.
 3. Rút đơn đã đăng ký hoặc từ chối tham gia đấu giá sau khi phiên tổ chức đấu giá đó đã công bố kết quả đấu giá;
 4. Người tham gia đấu giá bỏ giá không hợp lệ (Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm, bước giá)
 5. Không thực hiện đúng các qui định chỉ dẫn trong bản Qui chế này
 6. Người tham gia đấu giá không chấp nhận giá trúng theo quy định của bản Quy chế này.
 7. Tước quyền tham dự phiên đấu giá:
 8. Người tham gia đấu giá có phiếu đấu giá không hợp lệ, không phải do công ty phát hành (ghi các thông tin sai lệch so với chỉ dẫn).
 9. Vi phạm quy chế phiên đấu giá.
 10. Đình chỉ hoặc huỷ bỏ kết quả đấu giá trong các trường hợp sau:
 11. Phát hiện người tham gia đấu thông đồng bỏ giá thấp;
 12. Người trúng giá từ chối không nhận quyền được trúng đấu giá hoặc rút lại giá đã trả.
 13. Người trúng giá không nộp tiền theo quy định.

Điều 13. Các vi phạm khác trong quá trình thực hiện.

 1. Người tham gia đấu giá vi phạm quy chế tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử  lý theo Qui chế đấu giá hoặc quy định của pháp luật.
 2. Bên tổ chức đấu giá nếu có vi phạm trong quá trình đấu giá, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
 3. Các cán bộ, công chức không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái; có hành vi làm lộ bí mật gây thiệt hại cho nhà nước và những người tham gia đấu giá, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Ban tổ chức đấu giá Công ty CP Giống gia súc Hà Nội, người đăng ký tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

 

BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn