Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh

– Ngày 06 tháng 03 năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ban hành Quyết định số 106 QĐ/CT – HCTC về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn