Kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, hệ thống quyết toán thuế TNCN Online, hệ thống dich vụ thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5590/TB-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, HỆ THỐNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNONLINE, HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỂ PHỤC VỤ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

     Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Hệ thống Quyết toán thuế TNCNonline, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thuế và quản lý thuế, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1 Hệ thống Kê khai qua mạng (https://nhantokhai.gdt.gov.vn) Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016
2 Hệ thống Quyết toán thuế TNCNonline (https://tncnonline.com.vn) Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016
3 Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn) Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

     Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

     Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng./.

 

Nơi nhận:
– Cục Thuế các tỉnh/thành phố;

– Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT, TNCN (để phối hợp thực hiện);
– Website ngành Thuế;
– Các TVAN (để thực hiện);
– Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn
Đại Trí

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn