Một số chính sách quan trọng trong các lĩnh vực y tế, thuế, tài chính, thương mại đã cập nhật từ ngày(20/10-25/10)

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phải báo cáo thống kê y tế
Mẫu biểu và chế độ báo cáo thống kê y tế của các cơ sở này được thực hiện theo định kỳ áp dụng tại Thông tư 29/2014/TT-BYT.
Các cơ sở phải báo cáo tình hình khám chữa bệnh, nhân lực, trang thiết bị y tế…

– Các cơ sở không có giường bệnh phải ghi chép ngay sau khi cung cấp dịch vụ và tổng hợp báo cáo gửi Phòng Y tế nơi đặt trụ sở
– Các cơ sở có giường bệnh phải tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.
Chính sách mới về thuế TNDN, TNCN, GTGT
Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thuế. Theo đó:
Thuế TNDN: Dự án đầu tư có kèm tiến độ được cấp phép lần đầu trước 01/01/2014, phân kỳ đầu tư được hưởng ưu đãi thuế theo mức đang áp dụng với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ 01/01/2014.
Dự án thành phần được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép gia hạn cũng được hưởng ưu đãi thuế.
Thuế GTGT: Bán tài sản bảo đảm tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế (bao gồm bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay) nếu:
+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền.
+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Thuế TNCN: Người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước 01/07/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.
Thông tư có hiệu lực từ 15/11/2014.
Quản lý tài chính đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng

Quỹ bảo lãnh tín dụng phải đảm bảo an toàn vốn bằng cách mua bảo hiểm, trích khoản dự phòng… Đặc biệt, không được kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu chính phủ), kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính.
Trong trường hợp thu nhập lớn hơn chi phí, Quỹ bảo lãnh tín dụng phải:
– Trích 15% bổ sung Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
– Trích 20% bổ sung Quỹ dự phòng tài chính (so với trước đây là 10%)
– Trích 30% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ;
– Trích 02 quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.
Các quy định trên được nêu tại Thông tư 147/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/11/2014 và được áp dụng từ năm tài chính 2014.
Đơn vị thu ngân sách vượt dự toán được thưởng
Nhằm khuyến khích các Cục thuế hoàn thành tốt công tác thu thuế cuối năm 2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4522/TCT-TCCB phát động thi đua trong công tác thu thuế.
Theo đó, thưởng cho các đơn vị thu ngân sách vượt dự toán quý IV năm 2014 với các mức như sau:
– Trên 10%: 100 triệu đồng
– Từ 5% đến 10%: 75 triệu đồng
– Trên 1% đến 5%: 50 triệu đồng
– Hoàn thành dự toán: 25 triệu đồng
Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
Ngày 17/10, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó:
Các hành vi vi vi phạm trong lĩnh vực này bao gồm: quản lý, sử dụng giấy phép, tổ chức, điều hành, tín dụng, ngoại hối, kinh doanh vàng, bảo hiểm tiền gửi, phòng chống rửa tiền….
Mức phạt tiền cho các hành vi vi phạm này tối đa 2 tỷ đồng đối với tổ chức và 1 tỷ đồng đối với cá nhân.
Các hành vi vi phạm và mức phạt tiền được quy định trong Nghị định này áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần mức phạt cá nhân.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2014.
Trường hợp được miễn lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam
Ngày 17/10 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam . Theo đó:
Trường hợp được miễn lệ phí xin nhập, trở lại quốc tịch, yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam:
– Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
– Người thuộc chuẩn nghèo theo quy định pháp luật;
– Người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam;
– Người yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam mà không yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn