Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25/03/2024, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung thông báo và nghị quyếtNghị quyết_0001

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn