CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI(HLBC) – được thành lập năm 1959 tiền thân là trại lợn giống Cầu Diễn.

            Năm 1973 đổi tên thành Công ty Giống gia súc Hà Nội. Năm 2006 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Giống gia súc Hà Nội.

            Ngày 16/06/2011 của UBND Thành phố Hà Nội Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội.

            Năm 2013 Công ty được nhà nước xếp hạng là doanh nghiệp hạng I. Kể từ khi thành lập đến nay Công ty đã đạt được sự tăng trưởng vững chắc qua từng năm.

            Theo quyết định số: 838/QĐ- UBND, ngày 18/02/2016 về việc chuyển  Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

            Công ty đã xây dựng và duy trì vị trí nòng cốt trong ngành nông nghiệp Thủ Đô và hiện nay trở thành Công ty sản xuất đa ngành, ngành sản xuất kinh doanh chính là chăn nuôi cung ứng gia súc giống gốc, là đơn vị lưu giữ các con giống gốc lợn, bò sữa của Thành phố

            Với mục tiêu chiến lược phát triển” Sản xuất bền vững – hiệu quả kinh tế cao” Công ty  Cổ phần Giống gia súc Hà Nội luôn mong muốn có sự quan tâm, tạo điều kiện của các Sở ban ngành và các đơn vị liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.