Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần GIống gia súc Hà Nội thông báo về việc chuyển ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung như Nghị quyết như sau:

Nghị quyết 128_0001
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn