Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Ngày 17/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty ra Thông báo mời họp, giấy mời họp và công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thông báo mời họp(tải tại đây)
2. Giấy thông báo dự họp (tải tại đây)
3. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự (tải tại đây)
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên (tải tại đây)
5. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ tải tại đây
6. Giấy uỷ quyền theo nhóm tham dự DHDCD (tải tại đây)
7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 (tải tại đây)
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. (tải tại đây)

9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.(tải tại đây)

10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024. (tải tại đây)
11. Dự thảo tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.(tải tại đây)
12. Dự thảo tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 (tải tại đây)
13. Dự thảo tờ trình thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024. (tải tại đây)
14. Dự thảo tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024. (tải tại đây)
15. Dự thảo tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (tải tại đây)
16. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (tải tại đây)
17. Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (tải tại đây)
18. Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)
19. Mẫu thẻ biểu quyết. (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn