Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Ngày 27/09/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội quyết định thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

quyết định thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ ( tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn