Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ dông bất thường năm 2017

Ngày 20/11/2017 Hội đồng quản trị công ty ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Nội dung chi tiết tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn