Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần riêng lẻ

Ngày 10/2/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần riêng lẻ

Nội dung thông báo(tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn