Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 16/03/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nội dung thông báo( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn