Báo cáo thường niên năm 2017

Ngày 27/04/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã ban hành báo cáo thường niên năm 2017

Nội dung báo cáo thường niên năm 2017 (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn