Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong và Ông Vũ Văn Hải

Nội dung thông báo:

1/ Thông báo của ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

2/ Thông báo của ông Vũ Văn Hải (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn