Nghị quyết, biên bản và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 23/04/2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thông qua Nghị quyết, biên bản và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung Biên bản và Nghị quyết:

1/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tải tại đây)

2/ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tải tại đây)

3/ Các tờ trình

3.1 Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021(tải tại đây)

3.2 Tờ trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 (tải tại đây)

3.3 Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 (tải tại đây)

3.4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tải tại đây)

3.5 Tờ trình chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn