Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 03/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty ra Thông báo mời họp, giấy mời họp và công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung thông báo mời họp, giấy mời họp và công bố các tài liệu:

1/ Thông báo mời họp (tải tại đây)

2/ Giấy mời họp (tải tại đây)

3/ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

6/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm (tải tại đây)

7/ Chương trình họp (tải tại đây)

8/ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tải tại đây)

9/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (tải tại đây)

10/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (tải tại đây)

11/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tải tại đây)

12/ Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tải tại đây)

13/ Dự thảo thể lệ biểu quyết (tải tại đây)

14/  Mẫu thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tải tại đây)

15/ Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)

16/ Dự thảo tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (tải tại đây)

17/ Dự thảo tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 (tải tại đây)

18/ Dự thảo tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (tải tại đây)

19/ Dự thảo tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (tải tại đây)

20/ Dự thảo tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (tải tại đây)

21/ Dự thảo tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn