Nghị quyết và Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết và Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

1/ Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2022 (tải tại đây)

2/ Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 (tải tại đây); danh sách cổ đông đính kèm thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn